Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Uitgeverij Reinaert

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Uitgeverij Reinaert verwerkt van haar klanten, afnemers, partners, mediacontacten en websitebezoekers.

Indien u uw persoonsgegevens aan Uitgeverij Reinaert verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Uitgeverij Reinaert, gevestigd te Boxmeer, Van Sasse van Ysseltstraat 48, 5831 HE, KvK 17217079.

2. Welke gegevens verwerkt Uitgeverij Reinaert en voor welk doel?

2.1. De volgende persoonsgegevens (indien wij die ooit van u hebben ontvangen):

 1. voor- en achternaam
 2. organisatienaam
 3. Afdeling
 4. KvK-nummer
 5. adresgegevens
 6. telefoonnummer
 7. e-mailadres
 8. bankrekeningnummer

2.2. Technische gegevens bij websitebezoek

 1. IP-adres
 2. Browsertype
 3. Locatie
 4. Apparaat

2.3. Uitgeverij Reinaert kan de genoemde persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1. Om uw bestelling in de webshop correct af te handelen en bij u te bezorgen.
 2. Voor facturatie, financiële administratie en eventuele restitutie bij (web)orders.
 3. Om u, indien u mediapartner, journalist of marketingpartner bent, gepersonaliseerd op de hoogte te stellen van interessante informatie en ontwikkelingen over boeken, bijeenkomsten, auteurs en nieuws rondom Uitgeverij Reinaert middels een e-mailing of fysieke mailing.
 4. Om, indien u klant, mediapartner, journalist of marketingpartner bent, een toekomstige commerciële of promotionele samenwerking te zoeken.
 5. Om, indien u mediapartner, journalist of marketingpartner bent, onze promotionele samenwerking tot uitvoer te brengen en ook om een toekomstige promotionele of commerciële samenwerking te zoeken.
 6. Om, uitsluitend indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, uw naam en e-mailadres te gebruiken om u per e-mail nieuwsbrief informatie over activiteiten, presentaties, nieuws en speciale aanbiedingen over boeken en auteurs te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
 7. Om de website te analyseren en optimaliseren voor gebruikers- en bezoekersgemak. Dit gebeurt niet op individueel niveau, maar uitsluitend op basis van geanonimiseerde gegevens.

3. Bewaartermijnen

Uitgeverij Reinaert bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt, nodig wordt geacht. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om gegevens voor een bepaalde periode te bewaren.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Uitgeverij Reinaert  passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1. Via het secretariaat (office@uitgeverijreinaert.nl) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Uitgeverij Reinaert zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien Uitgeverij Reinaert uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat (office@uitgeverijreinaert.nl). Uitgeverij Reinaert zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Uitgeverij Reinaert u hiervan op de hoogte brengen.

5.3. Indien u klachten hebt over de wijze waarop Uitgeverij Reinaert uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met het secretariaat (office@uitgeverijreinaert.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u altijd gebruikmaken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan ons secretariaat (office@uitgeverijreinaert.nl).

6. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken. Dit document is voor het laatst gewijzigd op 31 oktober 2018.